Regulamin konkursu „Bakusiowo bawi się z Partybox”

 • 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Organizator” – organizator Konkursu, Danhoss Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chełmnie ul. Łunawska 34 86-200, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000576221, posiadająca numer REGON 362513160, NIP 8751556788. Organizator jest równocześnie Fundatorem nagród w Konkursie.
 2. „Konkurs” – “Bakusiowo bawi się z Partybox” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tego podmiotu.
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Instagram.
 4. Konkurs trwa od godz. 20:00 dnia 30.08.2017 r. do godz. 23:59 dnia 06.09.2017 r.
 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 • 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Instagram spełniającego warunki serwisu.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres mrzepecka@danhoss.com.
 5. Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.
 • 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
 1. Celem Konkursu jest promocja marki Partybox.pl.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w serwisie Instagram.
 3. Informacje o konkursie zostaną opublikowane w postaci wpisów na stronie https://www.facebook.com/bakusiowo/, https://www.instagram.com/bakusiowo.pl/, https://www. instagram.com/partybox_pl/ oraz na stronie www.bakusiowo.pl.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy w czasie trwania przewidzianym na zgłoszenie do Konkursu opublikować autorskie zgłoszenie konkursowe w formie zdjęcia w serwisie Instagram, przedstawiającego imprezę przebieraną swoją lub swojego dziecka. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie profilu @partybox_pl oraz hashtag #impreza.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na taką publikację bez dodatkowego wynagrodzenia.
 6. Pisownia hashtagu z wielkiej bądź małej litery nie wpływa na dopuszczenie zdjęcia do udziału w konkursie.
 7. Zgłoszenia mogą zawierać poza ww. hashtagiem więcej hashtagów oraz opis.
 8. Opisy i dodatkowe hashtagi nie podlegają ocenie Komisji Konkursowej.
 9. Uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń.
 10. Przesyłanie wielokrotnie tego samego materiału z różnymi opisami lub hashtagami nie wpływa na zwiększenie szans w konkursie i będzie traktowane jako jedno zgłoszenie. W takim przypadku ocenie będzie podlegało wyłącznie zgłoszenie przesłane jako pierwsze.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za literówki w pisowni hashtagów. Zgłoszenia zawierające hashtagi z literówkami nie będą brały udziału w Konkursie.
 12. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo przesłane zgłoszenia w Konkursie.
 14. Kolejność przesyłania zgłoszeń nie ma wpływu na przyznanie nagród w Konkursie.
 15. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 16. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek zgłoszeń (video, zdjęć, opisów), które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników materiałów ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenie zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.
 17. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu materiały zdjęciowe wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zdjęć, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu.
 18. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na dowolne rozporządzanie przez Organizatora materiałem oznaczonym hashtagiem #impreza serwisie Instagram.
 19. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego Treścią. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 20. Zgłoszenia konkursowe mogą zostać następnie wykorzystane do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora w ramach kampanii promocyjnych, w serwisach Facebook oraz Instagram.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z serwisów Facebook oraz Instagram, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Wycofanie z konkursu skutkuje niebraniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.
 • 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
 1. Zgłoszenia konkursowe będą podlegały ocenie pod kątem estetyki, kreatywności oraz zgodności z zadaniem. Wybór zwycięzców i przyznanie nagród zostanie ogłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu.
 2. W ciągu trwania całego Konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 4 nagród:
 3. 1 nagrodę I stopnia
 4. 2 nagrody II stopnia
 5. 1 nagrodę III stopnia
 6. Nagrodą I stopnia w Konkursie jest bon na zakupy w wysokości 400,00 PLN (czterysta złotych).
 7. Nagrodami II stopnia w Konkursie są bony na zakupy w wysokości 200,00 PLN (dwieście złotych) każdy.
 8. Nagrodą III stopnia w Konkursie jest bajkowy komplet imprezowy dla dziecka o wartości 100,00 PLN (sto złotych).
 9. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% całości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 10. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez wiadomość w serwisie Instagram z konta „@partybox_pl”.
 11. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej ze swoimi danymi teleadresowymi na konto w serwisie Instagram „@partybox_pl” w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
 12. Dalszy kontakt z laureatami Konkursu będzie odbywał się również poprzez konto w serwisie Instagram „@partybox_pl”.
 13. Nagrody zostaną rozesłane do zwycięzców w terminie 14 dni od momentu otrzymania danych teleadresowych umożliwiających wysyłkę nagród. Nagrody I oraz II stopnia zostaną wysłane pocztą elektroniczną, a nagroda III stopnia pocztą kurierską.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców konkursu na podstawie skanów dokumentów ze zdjęciem. Po potwierdzeniu tożsamości Uczestnika na podstawie przesłanego skanu dokumentu, skan ten zostanie niezwłocznie usunięty.
 15. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
 16. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
 17. Odmówi przyjęcia nagrody,
 18. Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
 19. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 20. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
 21. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator obowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.
 • 6. DANE OSOBOWE
 1. Danhoss Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chełmnie ul. Łunawska 34 86-200, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000576221, posiadająca numer REGON 362513160, NIP 8751556788 jest Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu, których dane gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej UODO). Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.
 2. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 3. Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania a w sytuacji przetwarzania ich danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przekazania nagród Laureatom Konkursu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało:
 5. Imię i nazwisko
 6. Adres e-mail
 7. Adres wysyłki: ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, nr telefonu
 8. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
 9. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 7. PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnicy mogą przesyłać do Konkursu materiały zdjęciowe wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zdjęcie, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego– w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim – zdjęcia.
 3. Jeżeli na materiale będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego materiału jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na materiale, serwisie internetowym Instagram w związku z udziałem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na materiale Uczestnik konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora konkursu z odpowiedzialności za takie naruszenia.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 5. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego zdjęcia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:
 6. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
 7. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
 8. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
 9. wielokrotne publiczne wystawienie,
 10. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
 11. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 12. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora
 13. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. 27 . a) do g),
 14. bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.

oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do materiałów zdjęciowych względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie materiału bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

 • 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – Bakusiowo bawi się z Partybox”.
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową
 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.
 • 9. KOMISJA KONKURSOWA
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2017 r.