REGULAMIN KONKURSU

„Oczyszczacz Electrolux” na profilu Bakusiowo

§ 1

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Oczyszczacz Electrolux” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

2. Wykonawcą  konkursu jest Bakusiowo.

3. Konkurs jest przeprowadzony na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/bakusiowo/

4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany  z serwisami społecznościowymi Facebook® ani jego właścicielami czy administratorami. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora,  a w żadnym wypadku do właściciela czy administratorów serwisy społecznościowego Facebook®.

§ 2

Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.02.2017 i kończy dnia 10.03.2017 o godzinie 23:59.

Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi do dnia 20.03.2017

§ 3

Warunki wzięcia udziału w konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działające za zgodą przedstawiciela ustawowego. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Konkursowy.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 4

Zasady udziału w konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

b) doda Pracę Konkursową na stronie pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/bakusiowo/

3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie kreatywnej odpowiedzi (max 5 zdań) na zadane pytanie konkursowe, które brzmi: „Dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać oczyszczacz Electrolux?”

4. Jeden Użytkownik może dodać jedną Pracę.

5. Spośród uczestników Komisja Konkursowa wybierze 1 Zwycięzcę

6. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez otagowanie go pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/bakusiowo/?fref=ts (dalej: „Zwycięzca”) do dnia 20.03.2017.

7. W  przypadku  rezygnacji  przez  Zwycięzcy z Nagrody Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przyznania  nagrody kolejnym Uczestnikom wybranym przez Komisję Konkursową.

8. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b) wykorzystują  różne  aliasy  (dodatkowe  adresy)  tego samego  konta  poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;

c) którzy nadeślą Prace zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

d) podejmował lub podejmuje próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń aplikacji konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie;

e) dokonają edycji zgłoszenia konkursowego po zakończeniu Konkursu.

11. W  celu  wyjaśnienia  wątpliwości  związanych  z  aktywnością  Uczestnika  w  Konkursie Organizator może  kontaktować  się  z Uczestnikiem  w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 5

Wyłonienie Zwycięzców

1. Nagrodą w konkursie jest oczyszczacz powietrza Electrolux EAP300. W Konkursie zostanie przyznana 1 Nagroda.

2. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.

4. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników przesłać informacje niezbędne w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego.

5. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy powstałej w związku z podaniem przez Zwycięzcę błędnego adresu do korespondencji.

7. Nagrody wysyła Organizator kurierem w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę.

8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://www.bakusiowo.pl/regulamin

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.