Regulamin Konkursu “Warsztaty Uncle Ben’s”

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Wykonawcą konkursu “Warsztaty Uncle Ben’s” (dalej „Konkurs”), jest fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-803), Al. Jerozolimskie 56C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000410175, NIP: 52726732302, REGON: 145995393 (dalej „Organizator”).
 2. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest Mars Polska sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kożuszki-Parcel 42; 96-500 Sochaczew, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS pod numerem 0000016627, Nip: 5270102782, REGON: 012087150. (dalej „Fundator”).
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 612) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 5. Konkurs rozpoczyna się w momencie opublikowania wpisu na FB Bakusiowo, a kończy 04.06.2017 r. o godzinie 23:59:59, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2. Warunki uczestnictwa

 

 1. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu, o którym mowa poniżej, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu (dalej „Uczestnik”) oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, mająca ukończone 18 lat, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 3 poniżej.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub przedstawiciele Organizatora lub Fundatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora, Fundatora oraz wyżej określonych podmiotów.
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik należy spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
 5. zapoznać się z niniejszym Regulaminem;
 6. nie później niż do dnia 04.06.2017 r. do godziny 23:59:59, dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”), poprzez wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 5 poniżej.

Zadanie konkursowe polega na dodaniu komentarza na  Facebooku https://pl-pl.facebook.com/bakusiowo (dalej „Komentarz”).

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu danego Zgłoszenia, w szczególności w przypadku:
 2. zawarcia w Zgłoszeniu wulgaryzmów, treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, politycznych, pornograficznych, o podtekście seksualnym, religijnych, nawołujących do agresji i przemocy na jakimkolwiek tle lub treści sprzecznych z prawem;
 3. naruszenia w Zgłoszeniu jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich lub prawa do ochrony wizerunku.

 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz wyłonienia zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.
 2. Przy wyborze zwycięzcy Konkursu, Komisja Konkursowa będzie kierować się subiektywną oceną kreatywności i oryginalności Komentarza, dopasowania stworzonego Komentarza do charakteru zadania konkursowego oraz jej zgodności z wymaganiami zawartymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku braku dostatecznej ilości Zgłoszeń spełniających wymagania przewidziane w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku niskiego poziomu merytorycznego Komentarzy, Komisja Konkursowa ma prawo do niewyłonienia zwycięzcy Konkursu. W przypadku nieodebrania lub zrzeczenia się nagrody przez danego zwycięzcę Konkursu, nagroda przepada.
 3. Komisja Konkursowa wybierze 6 (sześć) komentarzy, których autorzy zostaną wraz z 1 (jednym) dzieckiem każdy, nagrodzeni nagrodą w postaci udziału w warsztacie zorganizowanym w dniu 10.06.2017 r . Żaden uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 4. Uczestnik może dodać nieograniczoną liczbę Komentarzy. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej nagrody.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu mu nagrody w komentarzu opublikowanym pod postem konkursowym na na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/bakusiowoWarunkiem wydania zwycięzcy Konkursu nagrody jest wysłanie przez niego, w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania do zwycięzcy Konkursu, informacji o wygraniu w Konkursie, zgodnie z postanowieniami pkt 6 powyżej, wiadomości e-mail z adresem korespondencyjnym i numerem tel. kom., na adres kontakt@bakusiowo.pl. Nieodebranie nagrody przez zwycięzcę Konkursu, przesłanej mu przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej, skutkuje przepadkiem nagrody.

 

4. Dane osobowe

 

 1. Organizator oświadcza, iż dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu i będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności do wydania nagrody.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

5. Postanowienia końcowe

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook, Instagram, Snapchat, ani jego właścicielami czy administratorami.
 2. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, w terminie 14 (czternastu) dni, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na http://bakusiowo.pl/ .
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.